{FREE EBOOK} Ü İlkel Topluluktan Uygar Topluma ô eBook or E-pub free

{FREE EBOOK} Ø İlkel Topluluktan Uygar Topluma ⚸ Yazar bu yap t nda, Leslie A White n sosyal bilimcinin ba n a rtan ey, laboratuvarlar n n olmamas de il, elinin alt ndaki tarih ve etno rafya laboratuvarlar n nas l kullanaca n bilmemesidir, uyar s n g z n ne alarak, s z konusu laboratuvar n nas l kullan laca n renmeye al maktad rB yle bir yakla mla, ilkel topluluktan uygar topluma ge i evresinde ekonomik, toplumsal, d nsel yap lar n etkile imini ara t ran yazar, bu etkile imde toplumsal art m n rol ne dikkati ekmektedir