*FREE E-PUB ⇯ Kalbimi Çaldın ✙ Ebook or Kindle ePUB free

Daha nce ba ka bir yay nevinden kan bu kitap i in, dilerdim ki Epsilon daha iyi bir kapak yaps n ama nerde..Yine bir erkek karakter taraf ndan ld rd m z bir kitaptan daha herkese merhaba Cordelia, anne babas n kaybetmi , b y kbabas ile birlikte ya amaya al an bir k zd r B y kbabas bah vand r, ancak ilerleyen ya nedeniyle onu i e almaya pek g n ll olmazlar Son olarak Wayne malikanesine ba vurdu unda ise, e er tek ki iyse onu i e alabi Daha nce ba ka bir yay nevinden kan bu kitap i in, dilerdim ki Epsilon daha iyi bir kapak yaps n ama nerde..Yine bir erkek karakter taraf ndan ld rd m z bir kitaptan daha herkese merhaba Cordelia, anne babas n kaybetmi , b y kbabas ile birlikte ya amaya al an bir k zd r B y kbabas bah vand r, ancak ilerleyen ya nedeniyle onu i e almaya pek g n ll olmazlar Son olarak Wayne malikanesine ba vurdu unda ise, e er tek ki iyse onu i e alabilecekleri s ylendi inde Cordelia i in gizli sakl hayat ba lam olur K sa bir s re sonra ise D k Edward malikaneye ad m n atar Hem de b y k bir parti ile O g n n gecesinde ise Cordelia, a l na yenilir ve malikanenin mutfa na pencereden girmeye al r Girer, ve bir g zel donat lm yemeklerden a r r O s rada ise karanl k k ede kendisini izleyen Edward dan habersizdir kilimizin kar la mas b yle olur ve hikayemiz de bu ekilde ba lar.Gelelim kendi g r lerime.Yanl hat rlam yorsam e er, bu kitap yazar m z n ilk yazd historicalm Bu t rde ne k t kitaplar okuduk, o y zden ilk kitap i in bence bu gayet ba ar l yd Ki yazar m z takip edenler daha sonraki kitaplar n n ne kadar soluksuz okundu unu bilirler Yani her kitab nda kendini geli tirmeye devam eden, ba ar l bir yazar m z Ben de o y zden hani hangi kitab karsa arkas na bile bakmaya gerek g rmeden direk al r m Yazar n bu kitab da dahil imdiye kadar 4 kitab n okudum ve san r m en ok buradaki erkek karakteri pek sevemedim.Cordelia ya gelirsem de benim i in okumas ok keyifli bir karakterdi 18 ya nda olan birini d n rseniz e er bence kesinlikle ya n n tesinde bir karakterdi Do ruya do ru ilk ba larda aradaki ya fark beni biraz rahats z etse de lerleyen sayfalarda buna al t m gibi gibi Ne yapaca belli olmayan k z l kafa Isabella dan sonra bu karakteri de acayip sevdim Rita Hunter daha nce okumad ysan z, kesin hemen ba lay n Bu kitap bana feci inde A k Sakl y hat rlatt K z deli dolu, enerjik, en ba larda o lan ocu u gibi bir ey erkek de tam bir h d k Yani Edward o kadar g c k bir tip ki a a larken seviyor gibi bir ey anlamad m ben Sonra kalk yor kar s n 6 ay yaln z b rak yor y zs z ey Evet daha ok y klencem ben ona D ok bariz bir ekilde oyun olan olay anlamazl ktan geliyor resmen, kar s n a a lad k a a a l yor ve kalk p gidiyor i te Sonra kal n kafas na nihayet k t k d yor da akl ba na g Bu kitap bana feci inde A k Sakl y hat rlatt K z deli dolu, enerjik, en ba larda o lan ocu u gibi bir ey erkek de tam bir h d k Yani Edward o kadar g c k bir tip ki a a larken seviyor gibi bir ey anlamad m ben Sonra kalk yor kar s n 6 ay yaln z b rak yor y zs z ey Evet daha ok y klencem ben ona D ok bariz bir ekilde oyun olan olay anlamazl ktan geliyor resmen, kar s n a a lad k a a a l yor ve kalk p gidiyor i te Sonra kal n kafas na nihayet k t k d yor da akl ba na geliyor, tabi bu sefer de k z ona y z vermeyip 1 ay bekletiyor Zaten bu arada Cordelia hamileyken tek ba na kal p, Edward n onu g nderdi i Wayne malikanesinden dedesiyle ka p ba ka bir yere ka m t r Onu 2 3 hafta aray p bulam yor Edwardc k Tam kar s do um yapt esnada buluyor onu ve i te bundan sonra 1 ay bekliyor k zdan y z alabilmek i in Karakterleri b yleydi i te, kurgusu da g zeldi Kitap Judith kitaplar na benziyor biraz i te o kadar Yine de yazar n T rk oldu unu bildi imden di erlerinden altta kal r bir yan yok, g zel yazm Uzun zamand r bu tarz kitap okumuyordum ok da severim ve ok zledi imi farkedince uzun zamand r listemde olan bu kitaba ba lad m Ba lar da o d nyay ok zledi imi hissettim Okurken keyiflendim ama gidi at beni hi tatmin etmedi Ba karakterin ikisinin de ok fazla tutars z, gereksiz hareketleri vard A r tekrara d d ve ok fazla kli eydi Tamam kli e olaca n bilerek ba lad m ama bu kadar n da beklemiyordum Ama kitap bitince unu d nd m ya kitap ger ekten k t yd ya ben farketme Uzun zamand r bu tarz kitap okumuyordum ok da severim ve ok zledi imi farkedince uzun zamand r listemde olan bu kitaba ba lad m Ba lar da o d nyay ok zledi imi hissettim Okurken keyiflendim ama gidi at beni hi tatmin etmedi Ba karakterin ikisinin de ok fazla tutars z, gereksiz hareketleri vard A r tekrara d d ve ok fazla kli eydi Tamam kli e olaca n bilerek ba lad m ama bu kadar n da beklemiyordum Ama kitap bitince unu d nd m ya kitap ger ekten k t yd ya ben farketmeden benim okuma al kanl m de i ti nk uzun zamand r farkediyorum ki art k daha dolu kitaplar okumak istiyorum Nedenin ne oldu unu bilemesem de kitab hi ama hi sevemedim Hatta itiraf ediyorum sonuna do ru art k atlayarak okudum nk benim i in i kenceye d nd diyebilirim Bu yorum ayn zamanda Romancekolikte yay nlanm t r.Bu kitaba ok uzun zaman ncesinden okuyaca m diye g z koymu tum bug ne k smetmi Konusu ve karakterlerini g zeldi Judith McNaught karakterleri d nda yazar n kitaplar yla rt ecek ba ka bir detay ben g remedim Yazar kendinden bir ok ey katm hikayeye ama en sinir oldu um nokta a k as k z n ba na bir i gelip b l m orda kesince o lana d n te imdiki zamandan de ilde o lan n g n n anlat p g n m ze gelmesiydi Ben o heyecanlaBu yorum ayn zamanda Romancekolikte yay nlanm t r.Bu kitaba ok uzun zaman ncesinden okuyaca m diye g z koymu tum bug ne k smetmi Konusu ve karakterlerini g zeldi Judith McNaught karakterleri d nda yazar n kitaplar yla rt ecek ba ka bir detay ben g remedim Yazar kendinden bir ok ey katm hikayeye ama en sinir oldu um nokta a k as k z n ba na bir i gelip b l m orda kesince o lana d n te imdiki zamandan de ilde o lan n g n n anlat p g n m ze gelmesiydi Ben o heyecanla noldu bunlara dicekken o k s mlar g z atarak okumak zorunda kald m Hikayemiz bir bah van n torunu olan Cordelia n n b y kbabas n n al t evde gizlice ya amas ama hareketleri ve hatalar n bu gizlili e son vermesiyle ba l yor Wayne D k gece uykusu ka p mutfa a gitti inde bir yaramaz yakalam t r ama elinden ka r p sadece ona k lkedisi misali ayakkab s kalm t r Bu ikili ne kadar birbirlerinden nefret etselerde bir anl k parlayan k v lc m onlar g durumda yakalanmalar na neden olur Wayne d k sorumluluk sahibi oldu u i in k zla evlendi i yalan n kendi kendine s ylesede i inden ona ihanet eden bir ses ger e in b yle olmad n ortaya kar yordur Cordelia n n safl , fark nda olmad zarefeti ve g zelli i ba na bir nevi bela a m ona hayat n n a k n kazand rm t r Bizede bu mutlu iftin hikayesini i ekerek okumak d er 3,5 g zel bir kitap asl nda ama malum sebepten hakk ndaki fikirlerimde karars z kal yorum. *FREE E-PUB ☉ Kalbimi Çaldın ✗ Sepya Kitaplar okurlar na, ser venlerini merakla bekleyecekleri yeni yazar Rita Hunter dan ilk a klar an msatacak bir roman sunuyor Her sat r nda taraf tutmak ve gen bir kad n n ilk a k n tad na tan k olmaktan b y k keyif duyacaks n z E er hemen imdi konu mazsan seni zindana att rmak zorunda kalaca m ufakl k K z n g zleri daha da b y d ve sadece L tfen efendim, diyebildi g zel dudaklar n b kerek Birden adam, v cutlar n n birbirine yap m , elleri k z n ensesinde, son derece samimi bir yak nl kta durduklar n fark etti ve bedeninde bir s z hissetti Y zleri birbirine ok yak nd K z n ensesinde tuttu u elleri, s k topuz yapt simsiyah sa lar nda dolanmaya ba lad bilin sizlikle pek gibi diye d nd a k nl kla Tehlikeli yak nl k z da hissetmi olacak ki rp nmaya ba lad adam n ellerinde Sanki Wayne de bu komutu bekliyormu gibi k z iyice kendisine yakla t rd ve sert e dudaklar n pt Tanr m, ok g zel, derken kas klar na inen sert diz darbesiyle kendine gelerek gen k z b rakt ve iki b kl m kald