[ FREE BOOK ] ⚖ Những lối về ấu thơ ♼ MOBI eBook or Kindle ePUB free

S ch hay Minh h a p m li M i t i t.V n phong 2 t c gi m nh r t c c m t nh, c r t v o, nh m a h u ng n cC ng l nh ng ch v k c quen thu c khi m i ng i nh v S i G n c x a v nay v ng i S i G n n v t, Brodard, Givral, b nh m , ng ph T t v ng ng i nh ng so s nh v i b S i G n t n v n c a c ng NXB H i Nh v n Ph ng Nam ph t h nh n m ngo i th cu n n y v a d c h n l i r h n nhi u c SG t n v n th y SG x a xa l qu , ngo i nh ng a i m c n t S ch hay Minh h a p m li M i t i t.V n phong 2 t c gi m nh r t c c m t nh, c r t v o, nh m a h u ng n cC ng l nh ng ch v k c quen thu c khi m i ng i nh v S i G n c x a v nay v ng i S i G n n v t, Brodard, Givral, b nh m , ng ph T t v ng ng i nh ng so s nh v i b S i G n t n v n c a c ng NXB H i Nh v n Ph ng Nam ph t h nh n m ngo i th cu n n y v a d c h n l i r h n nhi u c SG t n v n th y SG x a xa l qu , ngo i nh ng a i m c n t n t i n b y gi th kh ng c g quen thu c i v i gi i tr 9x gi nh m nh Nh ng m Nh ng l i v u thth quen thu c h n kh ng bi t c ph i v t c gi tr h n kh ng b a n y c a quy n in l u u, kh ng th ch l m Th ch quy n t i b n l n th 1 h n, y l b n v b a m nh th ch nh t trong c c b n, nh nh ng, tinh t v c h n Ch hi u sao m nh c nh t n quy n n y l nh ng n o v u th , th y ch n o hay h n ch l i m bi t gi i th ch th n o cho ng c i tinh th n c a m nh haha.Nh ng c u chuy n nh v S i G n Gia nh x a khi m c v n c n l ng i con g i nam b d u d ng oan trang nhu m th t tha o d i tr ng, kh ng nh b y gi l o d i qu n j b a n y c a quy n in l u u, kh ng th ch l m Th ch quy n t i b n l n th 1 h n, y l b n v b a m nh th ch nh t trong c c b n, nh nh ng, tinh t v c h n Ch hi u sao m nh c nh t n quy n n y l nh ng n o v u th , th y ch n o hay h n ch l i m bi t gi i th ch th n o cho ng c i tinh th n c a m nh haha.Nh ng c u chuy n nh v S i G n Gia nh x a khi m c v n c n l ng i con g i nam b d u d ng oan trang nhu m th t tha o d i tr ng, kh ng nh b y gi l o d i qu n jean x r ch u g i v y l m t quy n s ch m nh ng 9x i u c th s th y l i u th c a m nh u trong t ng trang ch 9x i sau th c l n thu c v qu v n, nh ng th ch c nghe k l i ch ch a bao gi th c s c m nh n c T i g i l giao th i.Quy n s ch c hai ph n, m t c a ng , m t c a b ng th h ng ra ngo i nhi u h n, th y x h i thay i th n o k t th i y b l c i thay i trong t m h n, nh ng c u chuy n v gia nh T t c u g i nh , nh nh ng m s u l ng.Th ch nh t l Gi c m m u kh i c l v b n th n c ng m nh th haha T m i, ng i n ng m v gian b p m nh m v h nh ph c gi l em, b n kia b p l a c ng m m m m i gia nh M t l n, ba t i b o r ng c theo ng n y i v ph a T y m i s g p n i i v ph a ng m i l g p bi n T i g t g n i l n l n con s i h t ng n y, t bi n n n i y v y m t i ch a i tr n con ng qu m nh n n i v n bi n th v i r theo ng qu c l i xaC ph i v v y m nh ng con ng y c theo t i m iTrong nh ng gi c m , t i v n th ng th y m nh lon ton nh tr nh , tha th n u b n nh ng r o ch m r m qu nh Nh ng l i v u th h i nh kho i h i ch m r m b mi ng nhai 3 i m c ng cho quy n s ch n y ch nh l l u l u c v i trang nh r t chi l th ch, ch en v tr ng, nh ng trong l c i h n c a b i vi t x M t l n, ba t i b o r ng c theo ng n y i v ph a T y m i s g p n i i v ph a ng m i l g p bi n T i g t g n i l n l n con s i h t ng n y, t bi n n n i y v y m t i ch a i tr n con ng qu m nh n n i v n bi n th v i r theo ng qu c l i xa M c d m nh ch m i s ng v l n l n S i G n hai m i m y n m, tuy nhi n v n nh nh ng c i m ng y x a c , b y gi kh ng c n n a.Ch ng h n nh ng y x a chung c , t i t i n l ch y v sang nh b n u ki M t l n, ba t i b o r ng c theo ng n y i v ph a T y m i s g p n i i v ph a ng m i l g p bi n T i g t g n i l n l n con s i h t ng n y, t bi n n n i y v y m t i ch a i tr n con ng qu m nh n n i v n bi n th v i r theo ng qu c l i xa M c d m nh ch m i s ng v l n l n S i G n hai m i m y n m, tuy nhi n v n nh nh ng c i m ng y x a c , b y gi kh ng c n n a.Ch ng h n nh ng y x a chung c , t i t i n l ch y v sang nh b n u kia h nh lang, c m con n t r nhau ch y gi n n aCh ng h n nh ng y x a m m n b nh gi m t i t i c ng b n b nh gi y xe p l n t n l u 4 chung c , ti ng rao nghe m nh mi ng b nh, m ra c n b c kh i gi a l p l g i xanh xanhCh ng h n nh ng y x a, m i l n ba coi banh Vi t Nam th ng l i ba ch i b o , th y vui vui v y ch ng y m nh l m g bi t coi banh.V c n Noel ng y x a, p th t p v i m nh l c ch i kh p ph ph ng nh n nh ng ng i sao treo tr c nh L vi t th g i ng gi Noel ng d y ng y hai l m l c g i qu u gi ng, l nh ng b i h t Gi ng Sinh c nghe n l l ng n n nao.B y gi , c nh ng i u v n c n, nh ng c ng c nh ng c i kh ng ch y theo c nh p s ng c a ng i ta, n n d n b qu n l ng Nh con n t b y gi chi u chi u l ng i l n gom v nh , ch i ipad, coi TV C n m y a n o S i G n m bi t ch i n quan, c n c ra ngo i tung t ng trong kh p h m.M nh lu n th ch c nh ng g v S i G n x a c bi t l S i G n.C nh ng i u v n c n, nh ng c nh ng c i b y gi ch ng c n m y ai nh n Truy n c s c g i m nh m v tu i th Tuy nhi n m nh sinh ra trong th i b nh, cu c s ng tuy kh ng gi u nh ng y , cu c s ng kh ng bi t t i n bo bo thay g o n khoai s n thay c m n n nh ng k c tu i th trong t c ph m kh ng ng nhi u v i tu i th m nh. [ FREE BOOK ] ♔ Những lối về ấu thơ ⚈ Nh ng l i v u th l t p h p v it n v n y thi v , h n hi n v nh nh ng l nh ng kho nh kh c a l i ta v v i u th c a Ph m C ng Lu n v ng Nguy n ng Vy m cho ta nhi u l i v y th n quen, g n g i h ng v T t v i b nh t t truy n th ng, th t kho h t v t th m l ng, h nh nh c a l tr x m x t nh n ti n l x , v c ng th l n i bu n tr th khi ng b n b nh m l c n o c ng c t mi ng th t to, ch to v c l t t c ng to kh ng c n b n tr c c ng tr ng n a Cu n s ch d nh cho nh ng ng i y u S i G n Nh ng l i v u th c a nh ng c c u th nh ph v c nh ng a tr th n qu https thuvienthaodien.wordpress.com S k t h p gi a hai v ch ng Ph m L n qu nh song ki m h p b ch v y N u nh anh Lu n, l m t ng i con c a S i G n, th k v tu i th c a c u b th nh ph tr c 1975 n y v ch Vy, m t ng i con c a Kh nh H a, th k l i tu i t c a c b mi n qu b nh d Th l cho d b n c l m t a tr th nh ph hay th n qu , th s u t m th y nh ng m nh k c tu i th c a m nh troNh ng l i v u th c a nh ng c c u th nh ph v c nh ng a tr th n qu https thuvienthaodien.wordpress.com S k t h p gi a hai v ch ng Ph m L n qu nh song ki m h p b ch v y N u nh anh Lu n, l m t ng i con c a S i G n, th k v tu i th c a c u b th nh ph tr c 1975 n y v ch Vy, m t ng i con c a Kh nh H a, th k l i tu i t c a c b mi n qu b nh d Th l cho d b n c l m t a tr th nh ph hay th n qu , th s u t m th y nh ng m nh k c tu i th c a m nh trong nh ng trang s ch y H m nay Noel, v T t c ng s p n c t ng d ng c a cu n s ch l m m nh b i h i b i h i qu M nh qu B nh nh, n n c i T t c a m nh c ng b nh d nh c a ch Vy v y V m nh l i r t y u S i G n, n n m nh c ng th ng c i Noel n i n y Ch ng bi t T t n m nay c v qu h ng n a, b i m nh mu n l i S i G n l m lu n Nh ng c u h t Xu n n y con kh ng v c a Quang L vang l n, n c m t r i xu ng t bao gi ch ng hay Nh ng L i V u Th Ph m C ng Lu n 2011 S i G n, 24 12 2018 nh gi 8 10 i m Cu n s ch c l s ngh a h n v i m nh n u m nh sinh ra s m h n 5,6 n m C i phong v c a th i x a c c g i gh m trong nh ng khe s ch d u m nh ng l i qu i xa l , khi n m nh mu n tr i theo d ng h i t ng c a t c gi c ng kh Ch c m t s b i l m nh c th ng c m c, nh b i v ng i con g i S i G n x a, nh ng b i h t m t th i th nh h nh S i G n, v b ch n k v t c a ng i m , chuy n c n nh , hay b i v c nh c a b n h ng u l nh ng b i vi t hay, s u s c D cho m n Cu n s ch c l s ngh a h n v i m nh n u m nh sinh ra s m h n 5,6 n m C i phong v c a th i x a c c g i gh m trong nh ng khe s ch d u m nh ng l i qu i xa l , khi n m nh mu n tr i theo d ng h i t ng c a t c gi c ng kh Ch c m t s b i l m nh c th ng c m c, nh b i v ng i con g i S i G n x a, nh ng b i h t m t th i th nh h nh S i G n, v b ch n k v t c a ng i m , chuy n c n nh , hay b i v c nh c a b n h ng u l nh ng b i vi t hay, s u s c D cho m nh kh ng th c m nh n h t nh ng i u hai t c gi g i g m, th gi tr c a cu n s ch v n kh ng h thay i n l m t t li u qu v H n ng c Vi n ng m t th i, c vi t v i t t c l ng y u m n Qu ng.C m x c tr o d ng v i nh ng t n m n v chia s v gia nh, v khu x m, g c ph , t ng m u chuy n h ng ng y n thu n v trong tr o nh th n y. S ch n m tr n k t th a n o xu t b n 2012, s ch ch a c, v y l l u r i ok , t d ng h m nay l y ra, c th m y trang kh ng th y g i l i k c g c , m i bi t y l m t n n nh n c a th i mua s ch v trang tr , cho ch t nh c a m nh.May l c V kh hay V n phong c a Ph m C ng Lu n th c s hay R t Nam B , nh ng kh ng h b b R t m c m c, nh ng trau chu t L u l m r i m nh kh ng c s ch Vi t n o m s d ng ng n ng v phong c ch ng y nh c ch m nh th ch nh th c nh ng t S ch n m tr n k t th a n o xu t b n 2012, s ch ch a c, v y l l u r i ok , t d ng h m nay l y ra, c th m y trang kh ng th y g i l i k c g c , m i bi t y l m t n n nh n c a th i mua s ch v trang tr , cho ch t nh c a m nh.May l c V kh hay V n phong c a Ph m C ng Lu n th c s hay R t Nam B , nh ng kh ng h b b R t m c m c, nh ng trau chu t L u l m r i m nh kh ng c s ch Vi t n o m s d ng ng n ng v phong c ch ng y nh c ch m nh th ch nh th c nh ng t n v n c a b c m nh ngh b c ngang tu i ba m gi ng nh c s ng c ng l c trong 2 qu kh t ch bi t 1 qu kh c a ba m , m nh c nghe qua l i k t i b y gi , v 1 qu kh c a tu i th c a ch nh m nh c m nh , m th ng gh D v n ang S i G n y D bi t r ng, n u c nh i, m nh v n s ch n S i G n c a ng y h m nay V n nh g u M nh b nh lu n v i s k nh tr ng tuy t i Th ng th n m n i, m nh kh ng th ch t c gi c n l i Kh ng bi t ng hay sai, v ti ng Vi t t i b y gi quy chu n v n kh ng r r ng, nh ng ch nh t c a t c gi m nh th y k k , sai sai, ch ng h n nh vun qu n , r n r p , ba t v.v Ngo i ra, ch h n h p, ng n ng s d ng l n phong c ch mi u t v truy n t c m x c kh s n s a, ch a n n n c gi ng v n m u trong s ch gi o khoa c bi t trong m t truy n, m nh kh ng nh thu t ng ch nh x c, t c gi ng i ho c y chu i, s d ng hoa chu i mi u t x h i con ng i Bi n t p vi n nh o tr n v n c a 2 t c gi leng tung beng M nh th ki m c i logic vi c s p x p th t truy n, nh ng kh ng t m ra c t m ch li n t c Gi ng nh c m t cu n ti u thuy t b m t nhi u o n, m t ng i kh c ph i nh y v vi t b v o s ch c th xu t b n v ng i c c th hi u Qu nhi u truy n vi t v T t Kh ng bi t s ch c t i b n kh ng, v n u c , c ai bi n t p l i kh ng Tuy v y, quy n s ch ng mua d ch c b c Lu n S ch vi t nh nh ng nh ng gi u c m x c, t i t m th y b n th n m nh nh nh n v t trong s ch, chuy n xe v qu n t t, c u chuy n v m , ng i nh thu u th v nh ng tr ch i h i b Nh ng k ni m p T i c s ch v o d p cu i n m, chu n b n T t n n nh ng h nh nh v c u chuy n T t qu l i a v , mong T t n S ch nh th c phim quay ch m v l i th i th u c a t i, nh l i c m gi c b nh y n, v lo, tr ngh ch ng m thu b , h nh nh ba m c n m nh kho , nhanh nh n l m t i th t s x c ng.