&Download Epub ☞ Pháp du hành trình nhật ký ⇻ Ebook or Kindle ePUB free

M nh c c c c c c c c th ch cu n n y c a Ph m Qu nh Th t l th v Ng n ng s d ng nhi u t H n Vi t c th t trang tr ng. &Download Epub ↲ Pháp du hành trình nhật ký ↶ T c gi ghi l i nh ng i u m nh tr i qua trong chuy n i d ith ng sang Ph p d h i ch u x o Marseille n mng v a vi t t Ph p , v a g i v Vi t Nam ng li n t ck tr n t Nam Phong, gi ng nh c ch m t c ph i vi n th ng t n ng y nay t c nghi p v t ng thu t t n c ngo i y, ch t k v s l ch l m c a m t ng i b t v n h c cung c p n b n c nhi u t i li u v nh n x t t i ch v cu c u x o Marseille c ch yn m, v gi i tr th c v n ngh s , th ng gia, quan ch c m ng ti p x c, v c nh quan th Paris c ng nh ng ng ph n c Ph p i qua y l l n u nh t k in th nh s ch, v i s ng g p ho n th nh b n th o v ng c a i di n gia nh t c gi ng V ng Tr Nh n vi t l i gi i thi u v ghi ch v v n b n S ch n m trong ch ng tr nh n h nh b i T u i T y c a NXB H i Nh v n v i m t s cu n in tr c y nh i T y c a Nh t Linh, M t chuy n i c a Nguy n Tu n, Ba th ng Trung Hoa c a L V n Tr ng Thanh Ni n Online