( DOWNLOAD PDF ) ♏ Sóng ở đáy sông ♰ MOBI eBook or Kindle ePUB free

( DOWNLOAD PDF ) ☪ Sóng ở đáy sông ♺ S ng y s ng n i v m t nh n v t t n N i v cu c i c a c u N i v n l con c a m t ng i v l v b n th n m c u nguy n l m t ng i trong m t gia nh t s n th i c T nh N i v hai em S ng v Bi n kh ng c b c u ch p nh n l con, b n m con ch c n c m th a canh c n, b N i lu n t m c ch t ng kh b n ng i ra kh i nh , khi chi n tranh n ra, l i d ng vi c di t n c a th nh ph , ng ta g i ba anh em v b n ngo i C u h c qu ngo i v c i thi h c sinh gi i qu ngo i, c u c m t m i t nh u v i m t c g i c h r t xa v c y c thai, sau khi gia nh ph t hi n s vi c, ng i y u N i b i n i kh c Sau khi m m t, b b r i, m y anh em h t k sinh nhai, N i tr th nh k c p v ph i i t nhi u l n, ph i s ng trong ki p giang h Sau c ng, khi g p l i m i t nh th i x a th N i c c m h a v tr l i ch nh m nh.B phim S ng y s ng ph t s ng n m 2000 v y c coi l t c ph m i n nh gi p t n tu i c a Xu n B c g n g i h n kh n gi c n c T ng tham gia m t s phim truy n h nh nh 12A v 4H , Ng ba ng L c , Chuy n nh M c nh ng ch n vai anh N i trong S ng y s ng c i t n Xu n B c m i th t s g y n t ng.