@E-pub ⛄ Tiếng đàn môi sau bờ rào đá Ý eBook or E-pub free

@E-pub ⚣ Tiếng đàn môi sau bờ rào đá à T p truy n ng n g mt c ph m c a B ch Thu ch y u c vi t v ch mi n n i v n ng th n, bao g m c nh ng truy n ng n c nhi u ng i bi t n nh Ti ng n m i sau b r o ,Ng i ng tr n n i, Sau nh ng m a tr ng Nh ng truy n ng n xoay quanh t i t nh y u, h n nh n, quan h gia nh c a nh ng con ng i s ng tr n nh ng b n l ng n i r ng n i m s ng C c t c ph m c ng th hi n n i l ng c a nh ng ng i con r i b n l ng ra i v n tha thi t nh v qu nh , suy ngh c a c c th y c gi o t mi n xu i l n s ng trong kh ng kh n i r ng T c gi h t s c ch t m n v n th n ph n con ng i, c bi t l nh ng ng i ph n d n t c thi u s hi n h u, cam ch u, s n s ng hi sinh c cu c i cho ng i y u, gia nh