|Read E-pub ⚞ Mùa Mưa Ở Singapore â eBook or Kindle ePUB free

|Read E-pub ó Mùa Mưa Ở Singapore Ü N i dung c a truy n xoay quanh m i t nh c a c h a s ng ph mang trong m nh hai d ng m u Vi t Sing g c Trung t n l Minh Tuy n v m t du h c sinh ng i Vi t t n K Phong Qua ng i k c a Minh Tuy n v K Phong, cu c s ng h ng ng y c a nh ng ng i d n nh p c trong khu Chinatown, khu Ti u n hi n l n kh phong ph v c kh c h a r n tMinh Tuy n v i ngu n g c xu t th n kh ph c t p M c l ng i Vi t v t bi n, b l a b n v o m t nh ch a v g p cha c t i y, ng em l ng y u b v quy t t m mang b ra kh i ch n n y Cu c s ng bao nhi u n m kh ng c nh mu n khi n m t l n n a, m Minh Tuy n l i sa v o ch n c B c ng ng i t nh l n k ho ch v t bi n v Vi t Nam nh ng b b i l M Minh Tuy n t k t li u i m nh b ng c ch c t t c m nh, b n l i, qu n v i xung quanh th t c N i kh au l n nh t trong cu c i Minh Tuy n l cha c b t c v l i g ng m t c a m m nh khi l m di nh th C ng kh i ngu n t bi k ch n y, Di ng i n ng c a Minh Tuy n r i b c trong s im l ng sau khi t m hi u c m i chuy nNg c l i v i Di, sau khi c c t nh y u t Minh Tuy n v c c k cho nghe m i chuy n, K Phong c c mu n m nh li t l c b n c nh, ch che cho Minh Tuy n v mu n l y c l m v Nh ng t nh y u c a h g p ph i s ng ng tr t An Nhi n m t c b n thanh mai tr c m v i K Phong t thu nh , ng i c inh ninh sau n y s ch m nh tr th nh v c a anh C ng th m s h u thu n t gia nh K Phong, An Nhi n ng m l i k o c K Phong tr v Vi t Nam Bu i chia tay K Phong kh ng h n ng y g p l i, anh c ng kh ng bi t r ng c m t m m s ng t ng h nh trong c th Minh Tuy n sau l n n i ban uM t tai n n kh ng may n v i Minh Tuy n, c m t i a b khi c i thai m i c v a ba th ng Trong s b v , c n n t n c ng, c ch p nh n i B c Kinh c ng Caleb m t ng i m c kh ng y u, ch t n t i m t t nh b n Ng y K Phong tr l i Singapore, g c ph Pagoda kh ng c n Tuy n n a, ch c n nh ng c u n i nh nh n nh H y t m ni m r ng h nh ph c ch nh l c t m v l i n i y u d u c , nh v ng i x a c c a nh ng ng y th ng qua H nh ph c y ch c c, khi ta nh n ra r ng m nh ch ng th n o ng ng l i nh ng h i t ng y Cu n s ch bu n, r t bu n, c nh m a r i trong l ng.L t nh ng trang u ti n, m nh toanko c n a, v h i kh hi u t c gi x ng T i cho 2 nh n v t kh c nhau , v bu n qu y m th n o m nh c h t c cu n s ch Ch c b i v Cu n s ch cho m nh th y b c tranh Singapore qua 1 g c nh n c a m t l p ng i kh c b n tr , v i s ph n c bi t, ho n c nh c bi t Singapore ko r ng, ko n i, ko heo h t, bi n th c ng ch ng ra bi n, m gi ng nh 1 con s ng th ng h n Ko c g t nhi Cu n s ch bu n, r t bu n, c nh m a r i trong l ng.L t nh ng trang u ti n, m nh toanko c n a, v h i kh hi u t c gi x ng T i cho 2 nh n v t kh c nhau , v bu n qu y m th n o m nh c h t c cu n s ch Ch c b i v Cu n s ch cho m nh th y b c tranh Singapore qua 1 g c nh n c a m t l p ng i kh c b n tr , v i s ph n c bi t, ho n c nh c bi t Singapore ko r ng, ko n i, ko heo h t, bi n th c ng ch ng ra bi n, m gi ng nh 1 con s ng th ng h n Ko c g t nhi n v hoang d Sin v n p , nh ng l v p v h n c a 1 c g i bi t ch m ch t son ph n kh c u k cho g ng m t c a m nh T nh y u c a i b n tr , v nh ng di n bi n c a nh n v t M nh kh c o n cu i nh ng v c b n l k t th c c ng c h u Y u ng i l gi N ch ng m t i v c ng ch ng theo ch n ng i l u d i N s tan bi n khi ta c say m n u gi , v s quay l i khi ta ch ng mong i