*Ebook ⇭ Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 - 1934 ↝ Ebook or Kindle ePUB free

T p n y c nhi u b i tranh lu n r t hay ho gi a ng Phan Kh i v i m t s th c gi th i b y gi , c bi t m y b i b n v v n minh v khoa h c Nh ng, ph i th a nh n r ng ng Phan Kh i c i ch h i qu tr n, d ng nh ng ng n hoa quy n m n ch c a m t th c gi v danh t nh c b i in trong t p n y nh x b l m m t, e kh ng h p l cho l m. GOOD *Ebook ☋ Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 - 1934 ☔ Ho t ng b o ch trong hai n m c a Phan Kh i g m m y th ng cu i c a giai o n ng s ng v l m b o hi u qu nh t t i S i G n , c ng v i h n m t n m ng chuy n ra H N i l m b o, tr c khi tr v o Hu h nh ngh Th i gian n y, ho t ng l m b o c a ng ch y u g n v i c c t Trung l p, Ph n t n v n v C ng lu n S i G n , Th c nghi p d n b o v Ph n th i m H N i Nh t b o Trung l p ch t n t i v ho t ng nTh c nghi p d n b o , l t nh t b o xu t hi n s m v o lo i th hai H N i, ch sau t Trung B c t n v n N u nh c c t ng D ng t p ch , Nam phong , v Trung B c t n v n u c ch nh quy n th c d n b o tr v t ch c ph t h nh n x , t c t nhi u mang t nh ch t c a lo i b o ch nh n c, th Th c nghi p d n b o ph i t trang tr i to n b chi ph v t ch c b n b o, t c ho n to n l b o t nh n Ph n th i m, l t b o t nh n c a ng b Nguy n V n a, ph S ng T L ch nay l ph H ng L c , ban u ho t ng nh m t t nh t b o Sra ng yT b o n y xu t hi n g n nh ng d p t Ph n t n v n trong Nam ph i ng c a v b r t gi y ph p, v xu h ng ban u c a t b o ph n ngo i B c n y i ng c xu h ng m t Ph n t n v n trong Nam c ng, t ra l tr n v n ph n Phan Kh i d i b t danh Th ng Reo b o Trung l p, S i G n, t ng l u c gi v th i c a m t b i x thuy t tr n Ph n th i m h i y c ng nhi n nh n cho c i ch tr ng nam khinh n l ph i, nh n cho c c b c gia tr ng i x a kh ng cho con g i h c l ph i , v ng t m a mai Ph n ngo i y c ng i nh c Giang c B c mu n v t qua c c ph m vi tr ch c n i c m, th ph i c ng i nh l c c Ng Th c ch ra tay m k o h l i t nhi uC nh n nho h c Ng Th c ch ch nh l ch b t th i u c a Ph n th i m Ph n t n v n ho t ng u n trong hai n mvT nh n , t b o n y b c sang n m th n m, l i v a th ng ki n c c ng nghi p Trung l p, S i th nh , t c l c minh oan tr c d lu n xung quanh s ki n H i ch Ph nTrong s nh ng c y b t t ng g n b l u d i v i b o n y, B i Th M , Thi u S n v n g p m t u u o Trinh Nh t, sau khi tho t kh i nghi n t ng ti n, d ng nh kh ng quay v u c nh Nam, n n c i u ki n xu t hi n nhi u h n tr n c c trang Ph n t n v n, d i nhi u b t danh Qu n Chi, Ph m V n Anh, V A vv B n c nh l m t l p t c gi m i, tr c h t l Cao V n Ch nh em trai b ch Ph n t n v n v a du h c Ph p v , tham gia bi n t p Ph n t n v n, t l u tr c khi m ri ng t b o vi t b ng ti ng Ph p Monde Th nh ph n bi n t p ho c c ng t c vi n m i m t a so n l u ph t tri n t y l c c n t c gi , n k gi N i b t trong s n y l Nguy n Th Ki m Kim , m t trong nh ng nh th m i v o lo i s m nh t, v i b t danh Nguy n Th Manh Manh, c ng l k gi v i nhi u b t danh nh Nguy n V n Mym, L T M M vv