[ FREE ] ♁ Laiškai Sofijai ☨ MOBI eBook or Kindle ePUB free

[ FREE ] ♅ Laiškai Sofijai ♍ 1907 met ruden Vilniuje susitiko du mon s, susipa ino ir patiko vienas kitam Nenori man duoti pamok , bet tai nieko, su giedru humoru tar sau Mikalojus Konstantinas iurlionis Absoliu iai visk inojau, jau po keliasde imt met savo pirm j ir lemting j sp d prisimin Sofija Kymantait iurlionien Taip gim meil , ir prasid jo tie treji su puse j gyvenimo met , apie kuriuos i knyga Knyga Lai kai Sofijai sumanyta ir parengta kaip dokumentin , i dalies memuarin , M K iurlionio paskutini met biografija Dailininko ir kompozitoriaus lai kus su ad tinei, v liau monai, papildo S iurlionien s ir kit am inink atsiminimai bei lai kai Knygos puslapiuose atsiskleid ia svarbiausi menininko k r jo ir mogaus gyvenimo vykiai, emocin s bei k rybin s paskatos, o kartu ir gniu dan ios aplinkos, reali i orini s lyg poveikis lyg visi spinduliai l yje b t nukreipti kiaurai veriant ugnies ta k.M K iurlionio ir S Kymantait s lai kai liudija, kiek daug gali nuveikti mon s, pad dami vienas kitam, ranka rankon engdami keliu, kur M K iurlionis nusak paprastais vilties od iais Dirbsime, tik dami geresne monijos ateitimi, tik dami savimi, kad prid sime nors po vien plytel prie r mo, imtais am i statomo.