{Free Epub} Í Ngày đẹp trời để cô đơn Ø eBook or E-pub free

Ng y p tr i c n Aoyama NanaeN i sao nh M t c m gi c kh ch u d ng tr o khi c cu n s ch n y, ch ng g c , ch k , c c, kh ng h n l c c.Chizu d n n Tokyo, nh b l o Ginko.C cho l n i th ng i, t i sao ng i ta l i ch n nh ng c u nh th n i B n th n m nh, nh ng c u n i c a Chizu kh ng c l ch s m t ch t n o h t, ai i l i i n i v i ng i gi r ng da d h x u ho c v en n th kh c n a, m b Ginko c ng hi n i, ch m lo cho m t a con g i b t l ch s nh th.D p q Ng y p tr i c n Aoyama NanaeN i sao nh M t c m gi c kh ch u d ng tr o khi c cu n s ch n y, ch ng g c , ch k , c c, kh ng h n l c c.Chizu d n n Tokyo, nh b l o Ginko.C cho l n i th ng i, t i sao ng i ta l i ch n nh ng c u nh th n i B n th n m nh, nh ng c u n i c a Chizu kh ng c l ch s m t ch t n o h t, ai i l i i n i v i ng i gi r ng da d h x u ho c v en n th kh c n a, m b Ginko c ng hi n i, ch m lo cho m t a con g i b t l ch s nh th.D p qua m t b n c i c m gi c kh ch u i v i c i ch Chizu, ch l mu n Chizu kh c i, thay i nhanh h n, ng c t ch n m nh trong c i th gi i c a m nh m d d ng nh r i m t t nh c m c a ng i xung quanh i l c, n n s ng trong th gi i c a m nh nhi u h n, v y th i Ch l Chizu, ch y m nh m , ch l t nh c m th kh c th b c l ra m t c ch d u d ng, gi u n i c ng l m t c ch hay, m t i u b o v b n th n ch ng C i k t i v i m nh h i h ng, n kh ng tr n, n h ng, n h ng nh c i c ch m i th quay ngo t 180 y, m t ki u so s nh ch ng u v o u.Chizu t t l n t ng ng y, nh ng tr c ph m ph i m t sai l m, ch l m t sai l m nho nh th i N khi n Chizu l i ph i suy ngh , c ch t bu n, nh ng i u c ng t t, con ng i ta s t t l n, t nh t l sau v p ng hay c i g i lo i v y V , sau t t c , v o m t ng y p tr i, Chizu d n ra kh i nh b l o, v k t th c c u truy n b ng h nh nh, c l ch a nhi u th ng i p M t chi ti t ng ch n a l ch y gi m t s m n nho nh c a nh ng ng i xung quanh, l y c p v c t v o m t c i h p, thi tho ng em ra, nh v i k ni m v i n , r i c t i, ch th th i M t th i quen kh ng ph i l x u Ch y v n t t Chizu Cu n s ch gi ng nh m t l t c t l y ra t cu c s ng c a Chizu Ch ng u ch ng cu i ch ng cao tr o, nh r t nhi u truy n Nh t kh c, c l ng ng th th n v nh ng ng y Chizu s ng nh b Ginko v s thay i nh nh ng trong t m l v suy ngh c a c Nh ng c ng vi c v n v t th ng ng y c khi t m h n th th n ch m ch p th ok, l c ang h ng h c s c s ng nhi t huy t ch c c kh ng n i Th c ra m nh quy t nh mua v t n s ch, sau khi c th y kh ng n n i n o, nh ng c nh t ng v n v t nh bu Cu n s ch gi ng nh m t l t c t l y ra t cu c s ng c a Chizu Ch ng u ch ng cu i ch ng cao tr o, nh r t nhi u truy n Nh t kh c, c l ng ng th th n v nh ng ng y Chizu s ng nh b Ginko v s thay i nh nh ng trong t m l v suy ngh c a c Nh ng c ng vi c v n v t th ng ng y c khi t m h n th th n ch m ch p th ok, l c ang h ng h c s c s ng nhi t huy t ch c c kh ng n i Th c ra m nh quy t nh mua v t n s ch, sau khi c th y kh ng n n i n o, nh ng c nh t ng v n v t nh bu i chi u y n b nh nh m nh p li tr g o ng m ho ng h n hay h nh nh nh ng con m o c ng t n treo trong ph ng u l m m nh th y p V nh m nh n i u, truy n ch nh m t l t c t, kh ng c k t th c hay happy ending g , hai ng i v n ti p t c nh p s ng c a m nh nh tr c khi g p nhau H i h ng 1 sao l v gi a l c ang reading slump th n y, c m t quy n s ch ch ng b t m nh ph i nh c c ng ngh ng i g khi n m nh ch n s ch bi t bao nhi u.1 sao n a l do gi a l c th y m nh nh t nh o v d ng th n y, ch v th n y, hoang mang ch i v i th n y, c quy n n y xong li n c m th y ng i nh t nh a nh m nh kh ng thi u tr n i, c m th y l ng c an i i ch t.Th m 0.5 sao cho nh n v t b Ginko, v b gi p m nh th y an t m, r ng cho d mai sau v gi c l i th i m t m nh, v n ph i bi t t 1 sao l v gi a l c ang reading slump th n y, c m t quy n s ch ch ng b t m nh ph i nh c c ng ngh ng i g khi n m nh ch n s ch bi t bao nhi u.1 sao n a l do gi a l c th y m nh nh t nh o v d ng th n y, ch v th n y, hoang mang ch i v i th n y, c quy n n y xong li n c m th y ng i nh t nh a nh m nh kh ng thi u tr n i, c m th y l ng c an i i ch t.Th m 0.5 sao cho nh n v t b Ginko, v b gi p m nh th y an t m, r ng cho d mai sau v gi c l i th i m t m nh, v n ph i bi t t m cho m nh ch t ni m vui trong cu c s ng.L ra l 2.5 sao th i, nh ng cho th m 0.5 sao n a, cho t n truy n, v m nh c a hi n t i c ng r t th ch c n, b t ch p ng y h m y tr i c p hay kh ng This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here c c n a quy n s ch th y c u chuy n ko qu cao tr o, c l ng l ng tr i qua nh ng c m nh n r t th c i s ng c a ng i tr n c Nh t K t h p v i nh ng g nghe bi t, hi u ph n n o v m i quan h gi a c c c p i, gi a c c m i quan h n i y, c ph n kh c xa v i cu c s ng c a t i.Nh ng th kh c bi t trong cu c s ng v th gi i quan c a t iC ng vi c h u h t m i ng i u c g ng h c h nh t t c th t m c 1 c ng vi c cty n o ho c ch t l 1 c ng vi c n nh T i ch a th y ng c c n a quy n s ch th y c u chuy n ko qu cao tr o, c l ng l ng tr i qua nh ng c m nh n r t th c i s ng c a ng i tr n c Nh t K t h p v i nh ng g nghe bi t, hi u ph n n o v m i quan h gi a c c c p i, gi a c c m i quan h n i y, c ph n kh c xa v i cu c s ng c a t i.Nh ng th kh c bi t trong cu c s ng v th gi i quan c a t iC ng vi c h u h t m i ng i u c g ng h c h nh t t c th t m c 1 c ng vi c cty n o ho c ch t l 1 c ng vi c n nh T i ch a th y ng i tr n o mu n t l p l u d i v i nh ng c ng vi c ko c t ng lai ph t tri n nh v y c Nh ng vi c n o c ng c n c ng i l m, kh ng c n ph i l m nh t nh n o m i c coi l th nh c ng.Ng i s ng c ng trong cu c tr chuy n c a Chizu v Ginko c v quan t m nhau, c ng c v ko quan t m nhau H d nh kh ng gian ri ng r t nhi u, ngay c m i quan h m con c ng v yT nh c m c c c p i n v i nhau ko h n l v s ng i u trong suy ngh , h quan h v i nhau c ng b nh th ng nh h t th , kh ng ph i v c nh g n b v i nhau l u d i Chia tay 1 m i quan h h c bu n b , au l ng, nh ng ko t i m c l v h qu y u nhau ho c t i ko hi u dc t nh y u c a h.T c gi mi u t t m l nh n v t ch nh r t th c, t chuy n n c p v t, n t m l b nh h ng b i vi c gia nh tan v c cu n s ch n y, t i t h i th gi i c n c nhi u c i kh c l m so v i nh ng g m nh ch ng ki n Nh th m ch c i x h i m t i ang s ng, h suy ngh v t nh c m, quan h c ng ko gi ng nh ng g t i mong i, m t m i quan h v ng b n m trong c n c s th u hi u, c m th ng v mong mu n g n b v i nhau T i hi u dc c m x c c a nh ng nh n v t , c ng c ngh r ng l c n o h y th nh li u l m g , nh ng v n c m th y c i gi ph i tr qu l n Chizu, ginko, m y con m o, fujitaChizu s tr ng th nh c a Chizu ph i ch ng ch nh l c s ng v ng ngh ng i qu nhi u.So v i vc l 1 nh n v t ch nh trong truy n th Chizu ch ng c g c bi t Nh ng m nh th ch Chizu v c gi ng m nh, t t nh c m v kh ng tin v o m t t nh y u k o d i m i m i Kh ng tin v o s g n b. Truy n c c ng c Truy n xoay quanh cu c s ng c a c g i 20 tu i t n l Chizu khi t nh l n ph s ng C t truy n u u l p i l p l i v t nh y u, c ng vi c, gia nh gi ng nh ta ang l m b n v i m t c g i ngo i i Cu c s ng c a nh n v t ch nh th u u, t m l th r t i n n truy n c ng kh ng c t nh hu ng g qu drama Nghe n i t c gi Aoyama th ng gi i v n h c r t l n b n Nh t cho cu n s ch n y v mi u t ng t m l c a ph n tr b n Nh t t i c ng th y cu n s ch n y ph Truy n c c ng c Truy n xoay quanh cu c s ng c a c g i 20 tu i t n l Chizu khi t nh l n ph s ng C t truy n u u l p i l p l i v t nh y u, c ng vi c, gia nh gi ng nh ta ang l m b n v i m t c g i ngo i i Cu c s ng c a nh n v t ch nh th u u, t m l th r t i n n truy n c ng kh ng c t nh hu ng g qu drama Nghe n i t c gi Aoyama th ng gi i v n h c r t l n b n Nh t cho cu n s ch n y v mi u t ng t m l c a ph n tr b n Nh t t i c ng th y cu n s ch n y ph h p cho c c b n n h n Chuy n r t i, r t th c, nh ng kh c i di n t t c gi d ch gi h i ch n v i tr c tr c t n n c tr i tu n tu t.D y u th ng th t nhi u nh ng ch nh n l i h h ng, nh ng c i nh n ch n gh t, r i s xa c ch.M nh hi u m. {Free Epub} ⚸ Ngày đẹp trời để cô đơn Ø C u chuy n t p trung k v cu c s ng c a c g i sau khi n s ng chung v i b l o l m t c g i l c n o c ng mang trong l ng c m gi c c c v tr ng r ng kh t v ng s ng c l p nh ng c ng s h i ch nh i u C lu n c nh ng kho ng c ch v h nh v i t t c m i ng i xung quanh, t ng i y u, b l o Ginkocho n c m m nh r i khi n nh ng m i quan h c a m nh u tr n n nga y ca ng x u i Truy n chia l mch ng M a xu n, m a h , m a thu, m a ng, v n xu n m i ch ng l m t cung b c c m x c kh c nhau c a c g i c ng s thay i v t nh c ch v th i nh n nh n cu c s ng xung quanh c