.Book ♫ Vetrovi zla ♀ eBooks or Kindle ePUB free

4.5 Tre a knjiga Branislava Jankovi a, meni najbolja.Odli na, od samog starta dr i pa nju, Jevrem Utvi , zanimljiv, neobi an glavni lik, istra itelj i raspop. .Book ♽ Vetrovi zla ♚ Knjiga o ljubavi, smrti i elji za oprostomU vrelini top iderske no i neko je svirepo presudio Milo u Obrenovi u, knezu srpskom i oslobodiocu Ali njegova porodica, kao i vladaju a klika, ve to sve zata kava i saop tava narodu da je knez umro prirodnom smr u Ipak, njegov naslednik, knez Mihailo, odlu uje da povede istragu i za taj opasan i delikatan posao anga uje Jevrema Utvi a, raspopa i istra itelja, razvratnika i egocentrika, inteligentnog i retko intuitivnog oveka koga proganjaju demoni pro losti i izuzetan dar koji je istovremeno i njegovo prokletstvo U dve paralelene pri e, Branislav Jankovi u svom do sada najboljem romanu traga za ubicom kneza Milo a, ali itaocima otkriva izuzetnu pri u o Jevremu Utvi u, koji je jo kao nejaki de ak zbog greha svoje majke proklet da mo e da vidi duhove i sa njima komunicira Na razme i dva sveta, kroz intrige u koje su podjednako ume ani masoni i srpska tajna policija, kroz tragi no zavr enu pri u o ljubavi glavnog junaka prema kneginji Savki, autor slika i portret devetnaestovekovne Srbije, zemlje zagonetki, krvi i nemirnih duhova Kada vetrovi zla po nu da duvaju sa sve etiri strane sveta, ne e biti tajne koja e ostati sakrivena, du e kojoj ne e biti su eno ni sigurnog mesta da se sakrije A koga e ovi vetrovi zauvek odneti, saznajte u ovom uzbudljivom istorijsko akcionom trileru ija radnja e vas povu i kao vrtlog