{Free} õ Knyga ⚨ eBook or E-pub free

mmm Ne pati geriausia J Erlicko knyga Bet patiko {Free} Ë Knyga ⚞ Juozas Erlickas paskutinis XX a ra ytojas realistas, su kurio vardu susij esminiai lietuvi tautos ir literat ros poslinkiai de in , Vakarus ir pakaln K r jo skrydis, kertantis skirtingas visuomen s epochas, dramati kas pakil s tarybin s santvarkos metais, leidosi jau ant i ardyto Baltijos kelio Dirvonuojan iais, apleistais laukais per j s istorin s pa angos pus n, vienu plunksnos br k tel jimu nubrauk nuo Lietuvos sovietines apna as honorarai, ydintys sodai ir atskleid jos pirmaprad gro tamsa iandien J Erlicko k riniai u pildo visas negand metais atsiv rusias T vyn s peiza o bei kult ros spragas Jo aukl tojai dar gerai prisimin prie kario metus ir j klaik s pasakojimai skiepijo vaiko sieloje u uojautos skriaud iamiesiems daigus, taip ve liai sulapojusius poj , prasid jus I Signatar ordino ygiui Lietuv Likimas nepa yk t jo sm gi ir vidini krizi dar mokyklos suole, vos prad j s kurti eiles, jaunuolis staiga suvok , kad neserga d iova Ko tik jis nedar Met s plunksn , pa m cigaret , o po kiek laiko ir taurel Niekas negelb jo Kita kriz u klupo brandos metais, paai k jus, kad t vai never ia s naus stoti dvasin seminarij Jaunuolis m bla kytis, pakliuvo universitet ir po traukiniu Tikriausiai b t pakliuv s ir spar i sias Vald ios Piramid s statybas, laimei, paskutin minut atkreip d mes , kad plunksna lengvesn u kastuv , ir s do prie stalo Ir tai Knyga , kurios puslapiai nutvieksti paslaptingos ne emi kos viesos, kurion ver iasi kiekvienas kilnesn s sielos mogus, nors pareiti i ten gyvam jokios vilties u trenktos durys, sukultas ibintas ir ne ydinti gumin lazda neatskiriami tragi ko likimo J Erlicko persona palydovai