DOWNLOAD Á Hồ Xuân Hương - Hoài Niệm Phồn Thực ¸ eBook or Kindle ePUB free

DOWNLOAD ⚟ Hồ Xuân Hương - Hoài Niệm Phồn Thực Ó Ph b nh thi ph p h c mang n s c s ng m i cho ph b nh v n h c Vi t Nam M t s nh nghi n c u cho r ng thi ph p h c l ph ng ph p minh ch ng cho th nh qu thay i h h nh nghi n c u trong ph b nh v n h c Trong nh ng nh ph b nh v n h c theo khuynh h ng thi ph p h c Vi t Nam, Lai Th y l m t g ng m t ti u bi u ng n i l n nh m t nh nghi n c u v i nhi t t nh c ch t n v nh h nh c phong c ch ri ng Sau Con m t th , Lai Thu ti p t c v n d ng ph ng ph p m i gi i th ch hi n t ng th H Xu n H ng, gi i quy t c u do H Xu n H ng t ra, y l s c m t b t kh kh ng c a c i m ng i ta th ng g i l d m, l t c trong th b Lai Thu ti p c n th H Xu n H ng t t n ng ng ph n th c C ch ti p c n n y, theo t c gi , m t m t kh c ph c c nh ng h n ch c a nh ng c ch ti p c n tr c, ng th i kh ng ph nh n, lo i b c c ph ng ph p c m ch bi n ch ng th nh tr ng h p c th , ng trong vi c gi i quy t t ng b nh di n c th c a th H Xu n H ng Lai Thu c ng t nh n quan c a l h i ph n th c c t ngh a, l gi i n i dung tri t l , th m m , s c o c a ti ng c i trong th H Xu n H ng Ch ng h n, ti ng c i trong th H Xu n H ng, y l ti ng c i t do, ti ng c i gi i ph ng, ti ng c i ho ng, ho gi i thi ng t c, a con ng i tr l i ngu n c i, soi s ng th c con ng i b i chi n th ng n i s h i G c nh n m i v a c t c d ng gi p t c gi c nh ng ph t hi n m i m v th H Xu n H ng m t kh c l i c th gi i th ch tri t h n nh ng ph t hi n, kh m ph , ho c nh ng ti n c m c a nh ng nh nghi n c u, ph b nh i tr c trong h nh tr nh kh m ph th n s C c ch ng m c c a cu n s ch c ph n chia r r ng, h p l v d theo d i, a ng i c kh ng ch v o th gi i th y v c a H Xu n H ng, m c n k cho ch ng ta nghe c u chuy n v kh ng gian s ng th k XVIII, th m ch i ng c v th i k t n ng ng ph n th c h ng th nh.G c nh n c a ra ph b nh th H Xu n H ng r t c o v to n di n, khi n t i tin v mu n tin gi thuy t l th t c ph b nh v n h c c a Lai Thu , ta c n c th b t g p nhi u y u t tri t h c trong t t n C c ch ng m c c a cu n s ch c ph n chia r r ng, h p l v d theo d i, a ng i c kh ng ch v o th gi i th y v c a H Xu n H ng, m c n k cho ch ng ta nghe c u chuy n v kh ng gian s ng th k XVIII, th m ch i ng c v th i k t n ng ng ph n th c h ng th nh.G c nh n c a ra ph b nh th H Xu n H ng r t c o v to n di n, khi n t i tin v mu n tin gi thuy t l th t c ph b nh v n h c c a Lai Thu , ta c n c th b t g p nhi u y u t tri t h c trong t t ng c a t c gi nh b n th lu n, ti n nghi m h u nghi m Trong ph n V n ho ph n th c Vi t Nam , t c gi a ra c nhi u d n ch ng thuy t ph c v h p d n, nh ng s hay h n n u c k m theo h nh nh th c t ng i c c th tr c ti p ki m ch ng T i c m th y c c k th v khi t c gi l gi i th ch i non b , hay c u t c ng v ng nh ch a B anh u l m t d u t ch c a v n ho ph n th c t xa x a truy n l i ph n C t nh v o , khi ph b nh th H Xu n H ng, t c gi b l p m t s gi i th ch trong ph n gi i th ch v t n ng ng v n ho ph n th c Hay nh t l ph n ph b nh phong c ch ngh thu t th H Xu n H ng, c bi t l Kh c kh ch Xu n H ng , d ng nh c nghe t c gi gi ng c m t t t ng tri t h c v c i c i , v a cao si u l i v a s ng ng g n g i, c th i m c ng mu n c i theo.T i n ng v nh ng bi n ng th i i l i c nh th H Xu n H ng tr th nh nh ng tuy t t c kh ng ch v n i dung, m c n c v t nh th m m , phong c ch ngh thu t, v quan tr ng nh t l quan i m nh n v n tri t l ph n th c m t lo i h nh t n ng ng c x a v g n nh l quan tr ng nh t c a con ng i H Xu n H ng ho n to n x ng ng v i danh hi u B ch a th N m