*Pdf ↟ Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi ⇢ Ebook or Kindle ePUB free

Rate 4 5 C m cu n n y c ti p ngay sau N i em quay v c t i ng i , t i h i b t ng v nh n v t nam ch nh c ng l Inoue, n ch nh c ng l Yuko Igarashi, v c n ch nh c ng v n nu i m t con ch t n John Qu kh ng sai khi t c gi t nh n t c ph m u tay c a m nh l m tu p ch nh cho c c t c ph m v sau T i th y y l m t t c ph m hay C l v t i th u hi u c t ng cung b c c m x c c a Inoue Ti c r ng t i kh ng th ch c i k t, t i th y n c v l th n o y Th n n tr h n m t i m Rate 4 5 C m cu n n y c ti p ngay sau N i em quay v c t i ng i , t i h i b t ng v nh n v t nam ch nh c ng l Inoue, n ch nh c ng l Yuko Igarashi, v c n ch nh c ng v n nu i m t con ch t n John Qu kh ng sai khi t c gi t nh n t c ph m u tay c a m nh l m tu p ch nh cho c c t c ph m v sau T i th y y l m t t c ph m hay C l v t i th u hi u c t ng cung b c c m x c c a Inoue Ti c r ng t i kh ng th ch c i k t, t i th y n c v l th n o y Th n n tr h n m t i m cho c n l i 4 5 Nh n x t c a b n t i l c t ng t i cu n n y c ng ng Nh ng t i l i kh ph h p v i ki u vi t nh th n n ph i c m n b n t i l i l n n a r i Th n y, n u ai c c ki u chuy n ch c g ly k , c ch m r i, m i c u ch l i l m t ng th m c m gi c u s u, th t i s gi i thi u cu n n y cho ng i y Satoru v Yuko ch th c l hai n a c a nhau, t nh y u c a h ch n th nh kh ng ch t t v t, v h u bi t i ph ng y u m nh r t nhi u Satoru c n c th nghe th y c gi ng n i c a Yuko t trong tim m nh.Th nh ng, k t khi Satoru b b nh , m i chuy n d ng nh kh c i r t nhi u, nh c ti ng r ng r c nh trong kh ng gian v y.Khi m nh c c 1 3 quy n s ch, th c s n ch gi ng nh l nh ng d ng c m x c r i r c, nh ng c u v n t m tr ng l c l ng kh ng li n m ch C m gi c nh ch l n Satoru v Yuko ch th c l hai n a c a nhau, t nh y u c a h ch n th nh kh ng ch t t v t, v h u bi t i ph ng y u m nh r t nhi u Satoru c n c th nghe th y c gi ng n i c a Yuko t trong tim m nh.Th nh ng, k t khi Satoru b b nh , m i chuy n d ng nh kh c i r t nhi u, nh c ti ng r ng r c nh trong kh ng gian v y.Khi m nh c c 1 3 quy n s ch, th c s n ch gi ng nh l nh ng d ng c m x c r i r c, nh ng c u v n t m tr ng l c l ng kh ng li n m ch C m gi c nh ch l nh ng suy ngh kh ng c n thi t v y Th nh ng ch nh s r i r c y l i l c i b n th c a nh n v t ch nh C i m khi ta g p cu n s ch l i, ta v n ch ng th th u hi u cC l b n s c m th y kh ch u v nh ng quy t nh m Satoru a ra Chia tay v i Yuko, kh ng p l i ti ng n i c a c , im l ng khi th y Yuko b n ng i kh c, Nh ng m nh ngh nh ng ai t ng c m th y tr ng r ng v l c l i nh Satoru c l s hi u c ph n n o C i c m gi c m t i m t ph n c a b n th n, Satoru bi t d c b n nhau th anh c ng Yuko c ng s au kh m th i.Gi ng nh ch nh l i Ichikawa sensei n i cu i s ch, c u chuy n n y bu n, v c ng bu n N kh ng gi ng nh Em s n c ng c n m a , k t th c tuy bu n nh ng v n mang ch t hy v ng p , ta tuy kh c nh ng v n th t t m n n c i T i v n nghe ti ng em th m g i l n i bu n v t n N th m v o ta qua t ng trang s ch, n l th t m tr ng m m i ng i u i l n tr i nghi m, l c m x c au kh s u t n trong th m t m.C m t ch t kh ch u, v khi mu n kh c nh ng l i kh ng x c ng, khi mu n bu n nh ng l i kh ng bi t m nh bu n v sao N i m nh n ng c n c ng c, nh ng m nh th c s kh ng th ch ch ng trai trong cu n s ch n y Ch ng c th nghe ti ng tr i tim n ng, nh ng ch ng kh ng th khi n n ng h nh ph c, ch ng mu n tr nh cho n ng nh ng t n th ng, nh ng l i l m n ng t n th ng ho c ng i kh c c c h i l m n ng t n th ng C l nh ng gi m s t v th ch t v tinh th n khi n ch ng tr th nh m t con ng i t ti n v y Gi ng nh ch ng t nh n x t b n th n m nh tr n n m o m Nh ng th c s anh ta c g ng l m g N i m nh n ng c n c ng c, nh ng m nh th c s kh ng th ch ch ng trai trong cu n s ch n y Ch ng c th nghe ti ng tr i tim n ng, nh ng ch ng kh ng th khi n n ng h nh ph c, ch ng mu n tr nh cho n ng nh ng t n th ng, nh ng l i l m n ng t n th ng ho c ng i kh c c c h i l m n ng t n th ng C l nh ng gi m s t v th ch t v tinh th n khi n ch ng tr th nh m t con ng i t ti n v y Gi ng nh ch ng t nh n x t b n th n m nh tr n n m o m Nh ng th c s anh ta c g ng l m g ng i ph n m nh y u th ng h nh ph c hay ch a, hay m i l n anh ta t c m th y t m h n c a n ng xa r i d n th anh ta c ng y n ng ra xa Anh ta kh ng th quen v i m t Yuko vui v h a ng Tokyo, nh ng anh ta c ng bi t c r ng ch khi b n anh, c m i c th c i b l p m t n quay v ch nh b n th n m nh V con ng i ta khi i ra ngo i x h i, kh ng t th nhi u, ai c ng ph i kho c l n m nh l p ng y trang M nh c c m gi c, c mu n v s dung h p t m h n c a ch ng trai trong cu n s ch nhi u khi l i mang n au kh cho c g i u c c i g ho n m v b t bi n theo th i gian M c d cu n s ch kh h p d n, m nh v n th y c nhi u th khi n m nh kh ng h i l ng, c l cu n s ch n y s hay ho c kh ng hay t y v o c gi v c ch h nh n nh n n H m qua v o nh s ch v i m v m y a em, c t ch nh mua c i b t ch kim v i ngh a khu s ch ngo i v n cho th a c n th m c ng nh xem cu n s ch m nh ang t m tia ti t ki m ti n mua b h t ch a th i, kh ng hi u sao l i l ng v ng qua khu ti u thuy t Nh t H n Ichikawa Takuji thi m nh nghe danh t l u c m ch a c c h i c th c c t c ph m c a ng Tr n k c 4 cu n c a ng c th y, Em s n c ng c n m a , N i em quay v c t i ng i v N u g p ng i y, cho t i g i l i c H m qua v o nh s ch v i m v m y a em, c t ch nh mua c i b t ch kim v i ngh a khu s ch ngo i v n cho th a c n th m c ng nh xem cu n s ch m nh ang t m tia ti t ki m ti n mua b h t ch a th i, kh ng hi u sao l i l ng v ng qua khu ti u thuy t Nh t H n Ichikawa Takuji thi m nh nghe danh t l u c m ch a c c h i c th c c t c ph m c a ng Tr n k c 4 cu n c a ng c th y, Em s n c ng c n m a , N i em quay v c t i ng i v N u g p ng i y, cho t i g i l i ch o c v n i ti ng v c y u th ch h n nh ng sau khi c m cu n n y l n, ng m b a tr c c b a sau th quy t mua lu n, n gi n l c m th y h p m nh qu Nh Nam lu n c c ch thi t k b a r t p, c m ch a l n n o m nh th y b cu n h t th n y c.B nh th ng m nh c s ch r t t y h ng, c nh ng cu n mua v c c n m ch ng l i ra c, n gi n l c m th y ch a ng th i i m Cu n n y m nh c ng ch ng nh c ngay, c m kh ng hi u sao h m nay b o v , m a r i c ng y, c m s ch t i lui k t qu t i ng i c 1 m ch.K l d i d ng qu , c m th i quen m t r i V cu n s ch, tr c khi c m nh c ng s n s ng cho nh ng n i bu n r i, nh ng kh ng ng n l i au n th , v g n g i v i m nh n th Kh ng kh bao tr m c u chuy n l b u kh ng kh kh d g p trong c c ti u thuy t Nh t B n ng i l ng l , nh nh ng, m m t n i bu n th m th m Xoay quanh Satoru v Yuko, hai con ng i tr tu i t m th y nhau trong nh ng n m th ng c c v bi k ch v y quanh trong cu c i m nh M i li n k t gi a Satoru v Yuko c t c gi Ichikawa th u d t m t c ch r t t nhi n, t ng ch t m t qua nh ng c u chuy n, nh ng k c, nh ng m u h i tho i t ng ch ng ng n ng i nh ng mang s c n ng r t l n, r i n trang th m y c a cu n s ch c ng ch ng r , b ng nh n ra d nghe c v h i s n v phi th c t r ng hai con ng i n y dung h p v t m h n m t c ch ho n to n ng nh t m nguy n c a t c gi n i cu i cu n s ch V th , n n n i au chia ly c ng l n h n, day d t h n, m nh h n.M nh r t th ch c ch t c gi mi u t t m l c a Satoru, nh ng c m x c c u y tr i qua r t t ng ng v i nh ng g m nh v ang c m nh n, c l l l do v sao m nh c c m t nh c bi t v i cu n s ch n y Tuy bi k ch ph k n c u chuy n, ph k n t ng k c, suy ngh , l i n i, c ch c a Yuko v Satoru, ph k n c th tr n nh b hai ng i g p g v d nh kho ng th i gian b n nhau, m nh v n c m nh n r ng cu n s ch mu n truy n t i h n th , tr n h t nh ng n i au, nh ng bi k ch tr i d i l ni m h nh ph c g p g , c s ng v c y u th ng m t c ch m nh li t v tr n v n Cu n s ch th t s ch m n tim m nh Th m t ng c u ch M nh c c i c l i kh ng bi t bao nhi u l n.Nh lo i ch t l ng nguy n ch t nh t, m c nh t, t c ph m c ng t t c c c cung b c c m x c m ng mu n truy n t qua t c ph m c a m nh.Nh ng c m gi c nh khi n m m d ng cream c c b o v h ng t ph mai n u v y Ta ng t ng y m m nh trong c i s b o ng y kh ng l i tho t y H i ngon kh ng th th t s r t ngon Nh ng h i th c mu n n ti p l n n a kh ng, th r t ti c l kh ng Ho Cu n s ch th t s ch m n tim m nh Th m t ng c u ch M nh c c i c l i kh ng bi t bao nhi u l n.Nh lo i ch t l ng nguy n ch t nh t, m c nh t, t c ph m c ng t t c c c cung b c c m x c m ng mu n truy n t qua t c ph m c a m nh.Nh ng c m gi c nh khi n m m d ng cream c c b o v h ng t ph mai n u v y Ta ng t ng y m m nh trong c i s b o ng y kh ng l i tho t y H i ngon kh ng th th t s r t ngon Nh ng h i th c mu n n ti p l n n a kh ng, th r t ti c l kh ng Ho c t nh t l ph i c ch d m ba tu n n a m i c th n l i c M nh c ng kh ng hi u t i sao khi c xong t c ph m n y c a ng th kh ng c n h ng th c th m c c t c ph m kh c n a M nh th y n c hao hao gi ng nhau Nh c i c l i c ng m t quy n s ch Kh ng c n b t ng , kh ng c n c m x c C ng may cu n n y ra sau ch ra u ti n th ch c m nh s ko c ti p b t c cu n n o c a Ichikawa m t M nh ko th ch nh n v t v m t p cu n n y ch t n o lu n, d y m ng h n m y cu n kia m c r l m t tim 2 sao v b a p v postcard. H i c n nh , t nh c c m t m u chuy n c th t v m t ng i c kh n ng c suy ngh c a nh ng ng i xung quanh L c y m nh kh ghen t v mong mu n m nh c c n ng l c y, tuy vi c b ng i kh c c c suy ngh c a m nh ch ng th v ch t n o c chuy n n y m nh l i c ng th y r h n kh ng ch ng i b c suy ngh , m ng i c c suy ngh nhi u khi c ng ch ng h h nh ph c v i quy n n ng c bi t c a m nh.Satoru c th c m th y c nh ng suy ngh t nh c m c a Yuko, nh ng c ng hi u c H i c n nh , t nh c c m t m u chuy n c th t v m t ng i c kh n ng c suy ngh c a nh ng ng i xung quanh L c y m nh kh ghen t v mong mu n m nh c c n ng l c y, tuy vi c b ng i kh c c c suy ngh c a m nh ch ng th v ch t n o c chuy n n y m nh l i c ng th y r h n kh ng ch ng i b c suy ngh , m ng i c c suy ngh nhi u khi c ng ch ng h h nh ph c v i quy n n ng c bi t c a m nh.Satoru c th c m th y c nh ng suy ngh t nh c m c a Yuko, nh ng c ng hi u c bao nhi u th l c c d t l i c ng gi ng x b y nhi u Hai ng i hi u nhau n n i kh ng c n l i n i, ch im l ng th i c ng , d ng nh sinh ra l gi nh cho nhau, cu i c ng v n chia ly.Truy n c a Ichikawa Takuji th ng nh nh ng, man m c bu n nh ng theo m nh v n r t c h u *Pdf ↡ Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi ⇥ M i b y tu i, b b a v y trong b ng en c i ch t c a ng i th n, Yuko v Satoru t nh c t m th y nhau, nh tay ph i t m ra tay tr i Nh ng t ng t y h c th kh p l i nh ng th ng ng y l c l ng gi a th tr n nh , n i m i th lu n d ng l i th qu kh , nh ng r i Satoru m c b nh v Yuko ph i l n Tokyo h c, tay ph i c ng tay tr i l i m t l n n a r i xa nhauL t c ph m u tay c a Ichikawa, cu n s ch y nh ng gi ng x m nh li t gi a g p g v chia ly, m t c tr ng ti p t c c n i d i trong nh ng ti u thuy t v sau c a ng Nh ng c ng nh ch nh t c gi v n n i, s dung h p v t m h n m i l i u ng k , n n m c cho nh ng b t tr c v m t m t v n c tr i d i su t th i gian v kh ng gian, d m ng l i bao gi c ng th , l m t t nh c m c n s u n ng h n c t nh y u N ng th ch nh ng Quy n s ch v n h c thi u nhi l v h u h t nh ng cu n s ch u c k t th c c h u Th gian n y tr n ng p nh ng chuy n au kh r i n u l i c n c th m nh ng c u chuy n bu n r u n a th tr i tim con ng i s tan n t m t th i Th m c quy n s ch vi t v n ng v Saturo th bu n qu i m t M t quy n s ch bu n t u n cu i Kh ng l m m nh kh c nh ng khi n t m tr ng m nh n ng tr u, n o n kinh kh ng Hiuhiu. L m t ti u thuy t bu n tuy t i Kh ng c d c m v h nh ph c c ng ch ng c s c u r i n o L i t c gi.Th t s l kh ng kh u bu n t trang u t i trang cu i lu n C ng c c m gi c c ng n ng n C l con ng i ta c lu n k o theo m nh k c v kho ng th i gian h nh ph c, m ngay b n th n c ng kh ng nh n ra i u