#READ PDF ⛅ Đêm Trường Tăm Tối ⚫ eBook or E-pub free

M t t c ph m xu t s c kh c c a T Kim Tr n 10 n m chi n u cho nh ng oan c c , 10 n m l t m t ch mafia m ng u l nh ng quan ch c nh n c.T Kim Tr n k m t c u chuy n u m, ngh ng o v y s tuy t v ng Trong s c c t c ph m c a t kim tr n th m nh th ch nh t ph n m u c a cu n s ch n y, v c ng s ng t o v c o C th coi l l y c tr c ch ng l i c ch th c l m vi c quan li n c a ch nh quy n a ph ng M t si u ph m trinh th m m b n nh t nh kh ng th b qua M t t c ph m xu t s c kh c c a T Kim Tr n 10 n m chi n u cho nh ng oan c c , 10 n m l t m t ch mafia m ng u l nh ng quan ch c nh n c.T Kim Tr n k m t c u chuy n u m, ngh ng o v y s tuy t v ng Trong s c c t c ph m c a t kim tr n th m nh th ch nh t ph n m u c a cu n s ch n y, v c ng s ng t o v c o C th coi l l y c tr c ch ng l i c ch th c l m vi c quan li n c a ch nh quy n a ph ng M t si u ph m trinh th m m b n nh t nh kh ng th b qua #READ PDF Þ Đêm Trường Tăm Tối Ë Nghi can gi t ng i, v t x c, nh ng kh ng ng l i b b t qu tang ngay gi a ch n c ng c ng ng ng i L c t nh t c n v i tr m ng i t n m t ch ng ki n, h n c ng khai nh n to n b qu tr nh ph m t i T t c chu i ch ng c u y nh n ch ng, v t ch ng, l i khai, nh ng ng v o th i i m c quan ki m s t ch nh th c a ra kh i t , th t nh ti t v n t ng t c s thay i to l n ng sau s vi c n y r t cu c n gi u t nh h nh v n kinh thi n ng a n nh ng n o Nh ng nh n v t trong truy n ng gi a ranh gi i gi a c i thi n v c i c, gi a s s ng v c i ch t, m i quy t nh u thay i c v n m nh cu c i h Li u h s r v h ng n o Li u c i thi n c l n ng i v c i c c ph i ch u s tr ng ph t m tr ng t m t i kh ng tr nh c s d i d ng th ng th y ti u thuy t Trung Qu c, nh ng nh n chung y l m t s d i d ng kh d ch u n u so s nh v i m t v i cu n t i c g n y nh t m ng h nh s x h i nh Nh n ch ng bi n m t c a L H c hay S tr ng ph t c a Chu H o Huy.Cu n s ch l y t i t i u d m m t v n gai g c g y nhi u b c x c ng y nay, nh ng kh ng o s u v o ho n c nh c a nh ng n n nh n tr c ti p m ch m n t i l m n n t ng ph n nh s th i n t c ng c c c a x h i v m tr ng t m t i kh ng tr nh c s d i d ng th ng th y ti u thuy t Trung Qu c, nh ng nh n chung y l m t s d i d ng kh d ch u n u so s nh v i m t v i cu n t i c g n y nh t m ng h nh s x h i nh Nh n ch ng bi n m t c a L H c hay S tr ng ph t c a Chu H o Huy.Cu n s ch l y t i t i u d m m t v n gai g c g y nhi u b c x c ng y nay, nh ng kh ng o s u v o ho n c nh c a nh ng n n nh n tr c ti p m ch m n t i l m n n t ng ph n nh s th i n t c ng c c c a x h i v l ng t m con ng i trong th i bu i kinh t th tr ng theo nh h ng x h i ch ngh a, n i nh ng con s u m t d ng v ngo i b ng b y ng y trang cho s gi nh n gi ngh a, ang t ng ng y t ng gi kh ng ng ng c kho t cu c s ng c a ch ng ta.M c d v n c n v i bug nh trong chi ti t v c ch x y d ng nh n v t i ch khi n t i th y h i kh ch u, c i khung c a m tr ng t m t i b l i kh ch c tay M t kh c, n u nh M u s t hay S tr th ho n h o vi t kh l kh khan th n ti u thuy t n y ng i b t c a T Kim Tr n m m m i h n r t nhi u r i, l m t i c ng h i ng c nhi n Tr m t v i ch ch c c i th c s l nh b th c l t ra th m y ch kh c ng l c ng h i h c th t, l m c cu n s ch mang b u kh ng kh n ng nh ch n y nh nh m i i ch t.B n c nh , Giang D ng m t trong nh ng nh n v t trung t m l m t nh n v t t i t ng i th ch Anh ta l ki u ng i ti n l n ph a tr c kh ng ph i v i con m t nh n cu c i y s c h ng, tuy n b m i kh kh n l c i inh g d i g t l t ng ho i b o t i p c a anh y m l ki u ng i t ng do d s phi n, ch mu n an ph n ch n m t con ng y n n t r i ro, sau v m t kho nh kh c m u ch nh ngh a b c l n, l quy t nh m lao n n t v sau v o c theo lao m i mi t n khi b cu c i v i d p t t i th c ng l l c anh ta nh n c ra m t tr i ch n l c a m nh, d ph i ch ng l i k th h ng m nh c n o th anh kh ng th v c ng kh ng mu n quay u l i n a r i S do d c a anh ta r t quen thu c v d th ng c m, s l a ch n y d ng c m c a anh ta l i khi n ng i ta kh m ph c M t m u ng i v n mang nh ng i m c l c n qu l t ng th i i n y nh ng c t c gi ph t tri n kh kh o l o v h p l , l m u ng i ta c nhi u c s c thi n c m.V i t i th S ng ng m c a L i M vi t v t i t ng t bu n b n ph n v tr em v n l m t ph o i ch a th xTuy nhi n c nh n t i ngh m tr ng t m t i c c ti u chu n c khen hay b t ch p vi c h nh tr nh d i ng ng v i mu n v n kh kh n c a Giang D ng h ng i l i c ng l cho c c em b n n nh n l m t i h t hi v ng r i l i th t v ng, l i hi v ng v th t v ng c l p i l p l i nh v y, h t s c m t m i K t th c th n o th nh th ng l , ai c ng i n y bi t l hay h n c T i th tin s l m t tr i nghi m ng gi m c cho k t qu c a cu c chi n d i h i 12 n m c ra sao, khi n ng i ta nh nh m hay th t v ng.M t cu n s ch hay l i cu n c, nh ng kh ng ch c nh c ch th a m n m t s th ch n thu n m c n m t ph n t i n o th u hi u v ng c m tr c bi k ch m nh ng a tr th ng y nh con em ch ng ta v gia nh c a c c em ph i tr i qua trong su t qu tr nh u tranh gi nh l i c ng b ng v danh d cho m nh B i v qu tr nh th c s d i v au kh C m gi c n ph c nh ng con ng i t m s ng nh ng c c g ng h t s c m nh c i, nh ng r i nghi t ng l chuy n m i ch ng th nh, h c ng v v y m li n l y m tr ng t m t i nghe nh m t b ng m c k o d i m i ch ng d t, nh ng con ng i l i d ng quy n l c kinh t ch nh tr m ph c m t b ng en kh p c x h i n ym , h u ng r t nhi u r u, n i r t t.Tr i r t t i, h kh ng bi t khi n o m i s ng. m tr ng t m t i kh ng d nh cho nh ng ng i t m ki m s b nh y n trong t m h n.Kh ng gi ng nh a tr h , sau khi c xong m y ti ng v n c n h o h c vi t rw, m tr ng t m t i th c s l m t tr i nghi m ng s h n nhi u N u c c b n ngo i b a s ch c m t t m bi n s 12, s 12 n y kh ng ph i ch s nh M l m t con s g y m nh n n i b s ch xu ng ch t th y m nh nh v a tr i qua c n a i ng i.Khai th c t i kh ng qu m i nh ng l i ch n cho m nh c con ng ri ng bi t m tr ng t m t i kh ng d nh cho nh ng ng i t m ki m s b nh y n trong t m h n.Kh ng gi ng nh a tr h , sau khi c xong m y ti ng v n c n h o h c vi t rw, m tr ng t m t i th c s l m t tr i nghi m ng s h n nhi u N u c c b n ngo i b a s ch c m t t m bi n s 12, s 12 n y kh ng ph i ch s nh M l m t con s g y m nh n n i b s ch xu ng ch t th y m nh nh v a tr i qua c n a i ng i.Khai th c t i kh ng qu m i nh ng l i ch n cho m nh c con ng ri ng bi t ng theo phong c ch T Kim Tr n, m tr ng t m t i ho n th nh xu t s c s m nh Kh ng h n l t c ph m trinh th m gi p b n truy t m hung th N l m t gi tr chi u c a nhi u n m v sau, b n c m i ng i xu ng th ng th c m t c u chuy n x a t m m u c c i kh i u kh m tin n i M t ng i n ng l lu t s c ti ng l i b b t trong qu tr nh phi tang x c ch t, nh n t i xong xu i r i n l c l n t a li n l t l i to n b v n c C th n i l o kh ch th nh ch.T i sao C u h i s vang v ng trong u b n t l c b t u c m cu n s ch l n cho n nhi u ng y sau khi k t th c N u mua c s ch c, ch ng t m i tr ng b n s ng kh ng t , c h c h nh t t , c gi o d c theo chu n m c x h i V th b n c ng d n v t m nh v i c u h i T i sao n y.Ch nh ngh a th i th u lu n tin t ng ng gi bao nhi u Ph i ch ng k n o ngu ng c u i theo ch nh ngh a s c g i l ng y th , tr con V i l i, n u l b n, b n c ch i an to n hay kh ng T Kim Tr n t i t nh ch , kh ng x y d ng nh n v t h o hi p nh trong truy n c t ch, th y gian kh ng ng i, th y kh kh ng t H c ng ch l nh ng ng i r t b nh th ng, c th ban u c n s h i nh ng v m lao n n nh theo lao, th m ch c ng i ph i i n l c chuy n r i m i th y th n v i l ng t m n n ch p nh n chu c t i Nh ng n i n c ng, ph n tr ng v t qua en m t l n m chi n th ng.M c cho v i s n nho nh v c i khi u h i h c kh khan c a t c gi v v s d i d ng c u c , T Kim Tr n v n l T Kim Tr n, kh ng v thi t k tr c th kh ng l m nh Ngay t khi b t u t b t vi t lu n c i k t r i L m ng i c ng ng a Nh ng c i k t kh ng c t m c l m, c c m gi c vi t v i v ng v h i v t m.Ch m i m 8.5 c xong cu n truy n m nh b t li t c m x c Kh ng bi t ph i n i nh th n oCu c i c qu nhi u b t c ng, m nh m i c 4 t c ph m c a T Kim Tr n nh ng c l y l cu n th hi n r nh t.B n v t n l n u, b n s c l n th 2, th 3 v b n s kh ng nh l n u m nh v t n l khi n o M u t c ph m, t c gi vi t nh v y T ng ch ng nh c u kh ng c li n quan g n, nh ng th t s , n ng l m, b n ph m l i l n u, ch c ch n b n s ph m l i l n th 2, 3 y kh ng c xong cu n truy n m nh b t li t c m x c Kh ng bi t ph i n i nh th n oCu c i c qu nhi u b t c ng, m nh m i c 4 t c ph m c a T Kim Tr n nh ng c l y l cu n th hi n r nh t.B n v t n l n u, b n s c l n th 2, th 3 v b n s kh ng nh l n u m nh v t n l khi n o M u t c ph m, t c gi vi t nh v y T ng ch ng nh c u kh ng c li n quan g n, nh ng th t s , n ng l m, b n ph m l i l n u, ch c ch n b n s ph m l i l n th 2, 3 y kh ng c n l c u chuy n tr th , kh ng c n l c u chuy n c a nh ng ng i th ng minh, s tr th , t t m c ng l cho m nh y l c u chuy n c a c x h iTh ng minh l m t t i n ng thi n ph , nh ng l ng thi n l i l s l a ch n.M t t c ph m hay Cu n s ch n i v s sa a trong ch nh tr ng v gi i doanh nghi p, c u k t v i nhau, che gi u t i c kh ng t th o n n o S ch l t tr n m ng t i n i quan tr ng, n i doanh nghi p h i l i c t nh d c u d m cho quan ch c, nh ng t i c gh t m c b c tr n d n d n cho n c i k t, ng i c v n gi t m nh v c ng l kh ng ho n to n c th c thi v i nh ng k v c ng quy n l c.Truy n m u b ng 1 x c ch t c gi u trong h nh l ch nh ga t u i n v c ng ng ng i Truy n th ng bu k n Cu n s ch n i v s sa a trong ch nh tr ng v gi i doanh nghi p, c u k t v i nhau, che gi u t i c kh ng t th o n n o S ch l t tr n m ng t i n i quan tr ng, n i doanh nghi p h i l i c t nh d c u d m cho quan ch c, nh ng t i c gh t m c b c tr n d n d n cho n c i k t, ng i c v n gi t m nh v c ng l kh ng ho n to n c th c thi v i nh ng k v c ng quy n l c.Truy n m u b ng 1 x c ch t c gi u trong h nh l ch nh ga t u i n v c ng ng ng i Truy n th ng bu k n a tin, m ng x h i tr n ng p Ng i mang theo t i h nh l l p t c b b t v qu nhi u ch ng c k t t i h n l hung th Th nh ng v o h m x t x t i t a, h n l i a ra ch ng c ngo i ph m v c ng ch c ch n 1 lo t nghi v n r ng c nh s t p cung, d n t i th nh l p t chuy n n i u tra l i t u, c nh s t c ng b i u tra H a ra t t c c s p t b i l i nh ng v n t i t trong qu kh , n i nh ng a b g i tu i ch a th nh ni n b p i b n d m cho quan ch c, c nh ng b t t , c b th mang thai R i nh ng ng i c g ng a chuy n ra nh s ng b th ti u, vu v ho c b gi t h i Nh ng n l c trong v v ng c a nh ng con ng i ch nh tr c trong b m y t ph p, b nh ng th l c ng m v trong ch nh t ch c ph n i, h m h i sau t t c , ph i d ng t i x c ch t n i c ng c ng.Truy n l nh ng n l c u tranh kh ng m t m i c ng l c th c thi nh ng kh ng th nh trong th ch hi n t i T c gi d n d t ng i c v k c u chuy n r t l i cu n L i 1 truy n kh th nh c ng, tuy kh ng c t i ph m tr tu cao nh ng m ng t i ch n quan tr ng qu h p d n cho nh ng c t m Ng i c th y h nh nh ph n chi u c a v v n b t c p ngo i x h i trong ti u thuy t 1 truy n gi i tr , nh ng kh ng ph i lo i gi i tr r ti n Trong qu tr nh theo d i quy n s ch n y, m nh th t s ph i bu ng ti ng th d i r t nhi u l n y c b n kh ng ho n to n l m t quy n s ch trinh th m, kh ng c nh ng pha ngh t th , suy lu n t m ra d u v t, truy t m hung th.Hung th c , s th t c ng ph i b y ngay tr c m t.Nh ng a c c i s th t t n kh c n y ra tr c nh s ng, th t s l m t qu tr nh qu au th ng, nh i qu nhi u, m t m t c ng qu nhi u.C i g g i l x h i ph p quy n, th ng t n ph p lu t, trong quy n s ch n Trong qu tr nh theo d i quy n s ch n y, m nh th t s ph i bu ng ti ng th d i r t nhi u l n y c b n kh ng ho n to n l m t quy n s ch trinh th m, kh ng c nh ng pha ngh t th , suy lu n t m ra d u v t, truy t m hung th.Hung th c , s th t c ng ph i b y ngay tr c m t.Nh ng a c c i s th t t n kh c n y ra tr c nh s ng, th t s l m t qu tr nh qu au th ng, nh i qu nhi u, m t m t c ng qu nhi u.C i g g i l x h i ph p quy n, th ng t n ph p lu t, trong quy n s ch n y, m i th ch nh m t tr a Khi m ph p lu t kh ng c n b o v c k y u th , ph p lu t l i tr th nh c ng c ng i c t i tr nh c v nh m ng ng a C m t anh ki m s t vi n, t m l ng s ng trong nh ng c, ti n t ng lai r ng m , x h i trao cho anh th n ph n ki m s t vi n n y truy t k th c, d ng ph p lu t v ch tr n t i c Nh ng sau c ng, anh ph i i l y ti n , gia nh, t nh y u, v c t nh m ng l m cho tr n b n ph n m nh.M nh c n mu n nh c n Tuy t Tr ng B nh Kha, n Tr n Minh Ch ng, H u Qu B nh, n Tr ng Si u, L T nh, ch v c a Giang D ng, r t nhi u ng i, l m m nh th t s r t c m ng H m i mi t loay hoay trong c i m tr ng t m t i, ch v ph i b y ch t nh s ng c a s th t i ng i c m y m i n m, i m t l n h t 10 n m M i n m n y l m i n m r c r nh t, nh ng nh ng con ng i n y l i d nh h t n m th ng truy c u m t l ph i duy nh t, truy c u hai ch c ng l.Giang D ng, Tuy t Tr ng B nh Khang, hai ng i th t s , th t s r t ki n c ng c xong ng th t l ch bi t th d iTh d i v 10 n m ng ng, 10 n m qu nghi t ng i ng i c bao nhi u l n 10 n m Trong c i 10 n m hi m hoi , c bao nhi u l tu i tr , l thanh xu n Th m c ng i d nh tr n 10 n m qu b u g p gom t ng ch t m t s c l c c a m nh gi nh gi t ch nh ngh a, quy t n m cho tr n hai ch t n kh c trong tay.Ng i bi t, ch nh ngh a tr n i n y, i khi r t h v Ng i c ng bi t, c khi d c tr n t t c r i, m i th v n c th h a th nh c ng c xong ng th t l ch bi t th d iTh d i v 10 n m ng ng, 10 n m qu nghi t ng i ng i c bao nhi u l n 10 n m Trong c i 10 n m hi m hoi , c bao nhi u l tu i tr , l thanh xu n Th m c ng i d nh tr n 10 n m qu b u g p gom t ng ch t m t s c l c c a m nh gi nh gi t ch nh ngh a, quy t n m cho tr n hai ch t n kh c trong tay.Ng i bi t, ch nh ngh a tr n i n y, i khi r t h v Ng i c ng bi t, c khi d c tr n t t c r i, m i th v n c th h a th nh c ng c c Ng i b u v u l y t ng ph n c ng l , vun v n t ng ch t d ng kh , k u g i t nh ng i kh p n i, d l nh m t v n c c cu i c ng, c ng quy t em v k t qu t t p nh t, c ng b nh nh t.C i m ng i kh ng bi t, ch c l th c m x c hi m hoi b t u lu n chuy n trong b m y ph p l c ng nh c, trong h ng t quy n l c ph u, trong u tranh, trong gi nh gi t, r ng 10 n m ng i v m i ng i b ra kh ng h ph , r ng h y tin r ng x h i n y v n c n nh ng ng i th t s t t, d m can m ng l n v l ph i, r ng sau t t c , ng i ta v n tin thi n lu n th ng c C i c m x c ph n ch n , u t ng i m ra R t ng qu , ph i kh ng V y n n, c i th d i ban u , c ng ch l m t n t tr m tho ng qua m th i